skip to Main Content

PRIVACYVERKLARING Qompium (30 november 2021)

I. Inleiding

 1. Wij vinden een correcte behandeling van uw gegevens zeer belangrijk. In dit document lichten wij dan ook graag toe hoe wij (Qompium NV) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren van U.
  Dit privacybeleid heeft enkel betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website, de verwerking van persoonsgegevens van professionele contacten en klantenrelaties. Dit privacybeleid heeft geenszins betrekking op het gebruik van de FibriCheck applicatie en de persoonsgegevens die in dat kader worden verzameld. Voor sollicitanten: wij verwijzen naar onze applicant policy.
  Onder persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 2. Qompium hecht veel belang aan de bescherming van gegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Qompium behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
 3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Qompium op dit gebied kent en begrijpt. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie vindt u steeds op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Qompium N.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn de volgende: Qompium N.V., Kempische steenweg 303 bus 27 3500 Hasselt , ondernemingsnummer 0559.981.592, www.fibricheck.com.

III. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Bezoekers van de website

Indien u onze website (www.fibricheck.com) bezoekt verwerken wij het IP-adres van uw computer. De IP-adressen van de bezoekers worden opgenomen in anonieme statistieken. Dit staat ons toe om de dienstverlening te verzorgen en de website te verbeteren.
Als u via de website feedback, vragen of klachten indient, slaat onze third party subverwerker uw contactgegevens (e-mail) en feedback, vraag of klacht op, zodat wij u correct kunnen antwoorden of contact met u kunnen opnemen. Wij zullen contact met u opnemen via Zendesk.

Klanten, leveranciers en andere professionele partners

Van deze contacten houden wij bepaalde gegevens bij zoals de professionele contactgegevens, voor- en achternaam en het adres. Deze gegevens heeft Qompium nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren of om de relatie te onderhouden.

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert bij Qompium dient u zich akkoord te verklaren met onze ‘applicant policy’.

Direct marketing

De persoonsgegevens die Qompium verzamelt op grond van deze privacy verklaring, kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing maar enkel indien u hiervoor toestemming geeft aan Qompium. Voor meer informatie over direct marketing zie 2. Recht van bezwaar tegen direct marketing.

IV. Met wie deelt Qompium uw persoonsgegevens?

Qompium behandelt uw gegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
Voor bovengenoemde doeleinden kan Qompium uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:

 • derden die Qompium bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van haar activiteiten, met inbegrip van reporting (Google Analytics), ondersteuning (Zendesk) en computerbeveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten. Het kan voorkomen dat aan een derden de opdracht gegeven wordt om de persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en/of te analyseren. Verder kan het nodig zijn om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken zodat Qompium in staat is om een product of dienst te leveren die u heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik wordt daaronder niet begrepen en is verboden.
 • Aan andere derden zal Qompium de persoonsgegevens van u nooit verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe zou gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

Qompium bewaart uw persoonsgegevens binnen Europese Economische Ruimte (EER). Voor sommige verwerkingen (bv. supportvragen via Zendesk) zullen uw persoonsgegevens evenwel verwerkt kunnen worden door een Derde Partij buiten de EER. Wij zullen in dat geval maatregelen treffen om een gelijkwaardig beschermingsniveau als binnen de EER te waarborgen.

V. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Categorie Verwerkingsduur
1. IP-adres We houden hiervan enkel anonieme gegevens bij en dus geen persoonsgegevens.
2. Contactgegevens bij feedback, vragen, opmerkingen,… Voor de duur van de opvolging en de 5 daaropvolgende jaren.
3. Klantengegevens, leveranciersgegevens en gegevens van andere professionele partners Voor de duur van de klantenrelatie en de 5 daaropvolgende jaren.
4. Sollicitantengegevens Voor de duur van 3 jaren

VI. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Qompium hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

Qompium neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Qompium gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Qompium onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Qompium u evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

VII. Wat zijn uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Het recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Qompium. Dit houdt in dat u Qompium kan vragen: of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van rectificatie als u constateert dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. U kan op het einde van het contract dat u met Qompium gesloten hebt vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Qompium kan, echter, in het kader van deze verklaring, voorgaande persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft u ook het recht om Qompium te allen tijde te vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Qompium heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Qompium vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Qompium.
 • Recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om bezwaarte maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV. Qompium zal in dat geval het verwerken van uw persoonsgegevens stop zetten.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar DPO FibriCheck – Kempische Steenweg 303/27 – 3500 Hasselt – Belgium, per e-mail naar dpo@fibricheck.com.

Recht van bezwaar tegen directe marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden, indien u dergelijke mededelingen niet (meer) wilt ontvangen van Qompium. In dat geval zal Qompium uw gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

U kan ons uw bezwaar op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail naar dpo@fibricheck.com
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Qompium is verzonden

De uitoefening van het recht van bewaar kan evenwel Qompium niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

Recht om klacht in te dienen

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

Per e-mail : dpo@fibricheck.com

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

VIII. Wijziging privacyverklaring

Qompium kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien zij, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zal gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden gaat verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

IX. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Hasselt.

X. Waar kan u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Qompium , kunt u contact opnemen met:

Qompium NV
Kempische Steenweg 303/27
3500 Hasselt
dpo@fibricheck.com

Back To Top
Zoeken